procés de decoració, probes d'esmalts, coloracions i finalment esmaltat..PROCÉS DE TREBALL ,
Un cop biscuïtades les peces....

Els bols realitzats el torn amb llosa, s'han fet probes d'esmalts i s'han colorejat
l'interior i l'exterior...

esperem resultats....Comentaris